Lớp 12

Muốn có 1.00.000 đồng sau 15 tháng thì phải gởi Ngân hàng mỗi tháng một số tiền bằng nhau là 63530 đồng. Tính lãi suất ?%/Tháng?


(Trích bài 2.13c/ trang 84, sách BT Giải Tích 12, Vũ Tuấn(cb), Lê Thị Thiên Hương, Nguyễn Thu Nga, Phạm Phu, Nguyễn Tiến Tài, Cấn Văn Tuất, NXBGD 2008)

(Trích bài 2.35/ trang 101, sách BT Giải Tích 12, Vũ Tuấn(cb), Lê Thị Thiên Hương, Nguyễn Thu Nga, Phạm Phu, Nguyễn Tiến Tài, Cấn Văn Tuất, NXBGD 2008)