Toán nâng cao

Đề 

Tìm nghiệm gần đúng độ ( độ, phút, giây) của phương trình: \(6\sqrt 2 \sin (x + 45^0 ) - 5\sin 2x - 4 = 0\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh An Giang năm 2013

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề 

Một chất phóng xạ theo thời gian sẽ bị phân hủy tự nhiên. Công thức tính khối lượng chất phóng xạ Cacbon \({}^{14}C\) còn lại sau thời gian t năm là \(m(t) = m_0 e^{ - 1,21.10^{ - 4} .t}\) với \(m_0\) là khối lượng cacbon lúc ban đầu. người ta tìm trong một mẫu đồ cổ có một lượng Cacbon và xác định được nó đã mất đi 15% lượng Cacbon ban đầu của nó. Hỏi mẫu đồ cổ đó có tuổi khoảng bao nhiêu năm?

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh An Giang năm 2013

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề 

Cho dãy số (un) có các số hạng

\(u_1 = 1 + \frac{1}{2}\,;\,\,u_2 = 1 + \frac{1}{{1 + \frac{1}{2}}}\,;\,\,u_3 = 1 + \frac{1}{{1 + \frac{1}{{1 + \frac{1}{2}}}}};...\)

a)   Tính \(u_{1{\kern 1pt} 0}\)( dạng phân số tối giản)

b)   Tính gần đúng \(S = u_1 + u_2 + ... + u_{20}\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh An Giang năm 2013

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề 

Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng 28cm. Vẽ nửa đường tròn đường kính AB hai góc phần tư của đường tròn tâm A bán kính AB nằm trong hình vuông ( hình vẽ). tính hiệu diện tích của hai hình 1 và 3.

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh An Giang năm 2013

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề 

Hình thang cân ABCD có hai đáy là AB và CD, cho \(\small AB = BC = \frac{1}{2}CD\).

Tính gần đúng chu vi và diện tích hình thang biết \(\small AC = 4cm\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh An Giang năm 2013

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề 

Tìm tất cả các cặp nghiệm nguyên của phương trình: \(\small (x - 2)(y + 1) = 8\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh An Giang năm 2013

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề 

Tìm bốn chữ số cuối cùng số \(a = 5^{2013}\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh An Giang năm 2013

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề 

Tìm Ước chung lớn nhất và Bội chung nhỏ nhất của hai số:

\(a = 121212\,\,;\,\,\,b = 181818\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh An Giang năm 2013

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề 

Tính tổng:

\(S = \frac{1}{{\sqrt 1 - \sqrt 2 }} + \frac{1}{{\sqrt 2 - \sqrt 3 }} + \frac{1}{{\sqrt 3 - \sqrt 4 }} + ... + \frac{1}{{\sqrt {99} - \sqrt {100} }}\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh An Giang năm 2013

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề 

Tính

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh An Giang năm 2013

Giải trên máy tính 570VN Plus