Lớp 12

Đề

Tìm nghiệm gần đúng của hệ phương trình:

\(\left\{ \begin{array}{l} x + \log y = y\log 2011 + \log x \\ x\log \left( {10^{2011} .2011^2 } \right) + \log x = 1006y + \log y \\ \end{array} \right.\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Đà Nẵng năm 2011

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Đề

Cho hàm số \(y = f\left( x \right) = \frac{{\sin ^2 x}}{{1 + x^2 }}\)  và dãy số \(\left( {u_n } \right)\) xác định bởi công thức: \(u_1 = f\left( 2 \right);u_2 = f'\left( {u_1 } \right);...;u_{n + 1} = f'\left( {u_n } \right),\forall n \in {\rm N}^* \).

Viết dãy phím \(u_n\)và tính giới hạn của dãy số \(\left( {u_n } \right)\).

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Đà Nẵng năm 2011

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Đề 

Biết đồ thị hàm số \(y = {\rm{asinx + bcosx + c}}\) đi qua ba điểm \(A\left( {1;1} \right);B\left( {3;4} \right);C\left( {4; - 1} \right)\).

Tìm giá trị gần đúng của các hệ số a, b, c.

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Đà Nẵng năm 2011

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Đề

Cho hàm số \(y = \frac{{x^2 - 2x + 3}}{{2x + 3}}\) .

Lập phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho, biết rằng tiếp tuyến đó đi qua điểm M(-3;0)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Đà Nẵng năm 2011

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Đề

Cho elip (E) :\frac{{x^2 }}{8} + \frac{{y^2 }}{4} = 1 và đường thẳng d: x - y\sqrt 2 + 2 = 0. Tìm các giao điểm A và B của d và (E). Tính độ dài đoạn thẳng AB.

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Gia Lai năm 2014

Gải trên máy tính 570VN Plus 

Đề

 Giải hệ phương trình   \left\{ \begin{array}{l} {\rm{2x}}^{\rm{2}} - {\rm{3x = y}}\left( {\rm{1}} \right) \\ {\rm{2y}}^{\rm{2}} - {\rm{3y = x}}\left( {\rm{2}} \right) \\ \end{array} \right.

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Gia Lai năm 2014

Gải trên máy tính 570VN Plus 

Đề

Cho góc α \left( {\frac{\pi }{4} < \alpha < \frac{\pi }{2}} \right) thỏa mãn hệ thức sau:   {\rm{sin}}\alpha {\rm{ + cos}}\alpha {\rm{ = }}\frac{4}{3} .

 Tính gần đúng αvà giá trị của tổng:  S = α+ 2sinα– 3sin2α+ 4sin3α

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Cà Mau năm 2011

Gải trên máy tính 570VN Plus 

Đề

Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy), cho elip (E) và đường tròn (C) có phương trình lần lượt là:  (E): x2 + 4y2 = 4  và  (C): x2 + y2 – 8y – 5 = 0

Tính gần đúng tọa độ các giao điểm của (E) và (C) .

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Cà Mau năm 2011

Gải trên máy tính 570VN Plus 

Đề

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Cà Mau năm 2011

Gải trên máy tính 570VN Plus 

Đề

Gọi A, B là  điểm cực đại và cực tiểu của hàm số  y = \frac{{3x^2 - 4x + 5}}{{2x + 1}}.

a)     Tính khoảng cách giữa hai điểm A và B.

b)     Tính giá trị của a và b để đường thẳng y = ax + b đi qua hai điểm A và B.

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Cà Mau năm 2011

Gải trên máy tính 570VN Plus