Lớp 12

Đề

a) Tìm \mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } (\sqrt {x^2 + x + 3} - x)   

b) Tìm nghiệm gần đúng (độ, phút, giây) của phương trình: 3\sin ^2 x + 2\sin x\cos x - 4\cos ^2 x = 0

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Cà Mau năm 2011

Gải trên máy tính 570VN Plus 

Đề

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Cà Mau năm 2011

Gải trên máy tính 570VN Plus 

Đề

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Cà Mau năm 2011

Gải trên máy tính 570VN Plus 

Đề

Tìm điểm cực trị của đồ thị hàm số : 

y = 3x^4 + 7x^3 - 51x^2 + 24x + 27

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Cà Mau năm 2011

Gải trên máy tính 570VN Plus 

Đề

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Cà Mau năm 2011

Gải trên máy tính 570VN Plus 

Đề

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Cà Mau năm 2011

Gải trên máy tính 570VN Plus 

Đề 

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Cà Mau năm 2011

Gải trên máy tính 570VN Plus 

Đề

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Cà Mau năm 2011

Gải trên máy tính 570VN Plus 

Đề 

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp quốc gia môn toán lớp 12 năm học 2013

Gải trên máy tính 570VN Plus 

Đề 

Cho hàm số \inline \bg_white f\left( x \right) = e^{3x^2 + \sqrt x } \sin 4x + \log _3 \left( {{\rm{sinx + 2}}} \right)$

Câu 1 : Tìm giá trị của hàm số khi \bg_white x = \frac{\pi }{{12}}$

 

Câu 2 : Đường thẳng \bg_white $y = {\rm{ax + b}}$ là tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ \bg_white x = \frac{\pi }{{12}}$.

Tìm giá trị của a và b.

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp quốc gia môn toán lớp 12 năm học 2013

Gải trên máy tính 570VN Plus