Khối THCS

Đề 

Tìm Ước chung lớn nhất và Bội chung nhỏ nhất của hai số:

\(a = 121212\,\,;\,\,\,b = 181818\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh An Giang năm 2013

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề 

Tính tổng:

\(S = \frac{1}{{\sqrt 1 - \sqrt 2 }} + \frac{1}{{\sqrt 2 - \sqrt 3 }} + \frac{1}{{\sqrt 3 - \sqrt 4 }} + ... + \frac{1}{{\sqrt {99} - \sqrt {100} }}\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh An Giang năm 2013

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề 

Tính

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh An Giang năm 2013

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề 

Cho dãy số \(u_n = \frac{{\left( {2 + \sqrt 5 } \right)^n - \left( {2 - \sqrt 5 } \right)^n }}{{\sqrt 5 }}\),  với \(n = 1,\,\,2,\,\,3,...\)

a.    Tính 4 số hạng đầu của dãy số

b.    Lập công thức truy hồi tính \(u_{n + 1}\) theo \(u_n \)và \(u_{n - 1}\) 

c.   Viết quy trình bấm phím và kết tính \(S_{10} = u_1 + u_2 + ... + u_9 + u_{10}\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Lạng Sơn năm 2013

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề 

Giải phương trình sau với nghiệm là các số tự nhiên

\(30(xyzt + xy + xt + zt + 1) = 43(yzt + y + t)\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Lạng Sơn năm 2013

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề 

Tìm cặp số nguyên dương (x;y) với x là số nhỏ nhất có 3 chữ số thỏa mãn:

\(8x^3 - y^2 - 2xy = 0\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Lạng Sơn năm 2013

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề 

Cho \(\Delta ABC\) có đường cao \(AH = \sqrt 2 BC\) và \(\widehat{ABC} = 36^0 25'\).

Tính \(\widehat{ACB}\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Lạng Sơn năm 2013

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề 

Cho \(P(x) = x^3 + {\rm{ax}}^{\rm{2}} + bx - 1\)

  1. Xác định số hữu tỉ a và b để \(x_0 = \frac{{\sqrt 7 - \sqrt 5 }}{{\sqrt 7 + \sqrt 5 }}\)  là nghiệm của \(P(x)\).
  2. Với a, b tìm được hãy tìm các nghiệm còn lại của \(P(x)\).

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Lạng Sơn năm 2013

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề 

Tính các giá trị sau

\(P = \left( {1 + \frac{1}{2}} \right)\left( {1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{{2^2 }}} \right)\left( {1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{{2^2 }} + \frac{1}{{2^3 }}} \right)...\left( {1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{{2^2 }} + \frac{1}{{2^3 }} + .. + \frac{1}{{2^{10} }}} \right)\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Lạng Sơn năm 2013

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề 

Tính các giá trị sau

 \(S = \frac{1}{{\sqrt x + \sqrt {x + 1} }} + \frac{1}{{\sqrt {x + 1} + \sqrt {x + 2} }} + ... + \frac{1}{{\sqrt {x + 2011} + \sqrt {x + 2012} }} + \frac{1}{{\sqrt {x + 2012} + \sqrt {x + 2013} }}\)

với \(x = \sqrt[{2012}]{{2013}}\)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Lạng Sơn năm 2013

Giải trên máy tính 570VN Plus